Skala podatkowa – wady i zalety

10.11.2022

Skala podatkowa zwana również opodatkowaniem na zasadach ogólnych jest najpopularniejszą formą opodatkowania. Jest ona dostępna dla każdego przedsiębiorcy. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi dochód.

Dochód = Przychód – koszty uzyskania przychodu

Dla podstawy obliczenia podatku do wysokości 120 000,00 PLN stawka podatku wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600,00 zł.

 

Stawka podatku Limit progu Kwota zmniejszająca podatek
0% Dochód do 30 000,00 zł 0,00 zł
17% podatek za styczeń – maj 2022 r. lub 1. kwartał Dochód do 120 000,00 zł 5 100,00 zł
12% podatek czerwiec – grudzień 2022 r. lub 2., 3., 4. kwartał Dochód do 120 000,00 zł 3 600,00 zł
32% Dochód ponad 120 000,00 zł ulga zawarta w dochodzie do 120 000,00 zł

 

Nie zapomnij, że opodatkowanie skalą podatkową podlega pod daninę solidarnościową.

 

Kwota wolna od podatku.

Kwota wolna od podatku to limit rocznych zarobków, za który nie zapłacisz podatku dochodowego. W 2022r. kwota wolna od podatku wynosi 30 000,00 zł.

Przykład:

W tabeli przedstawiono przychody i koszty uzyskania przychodów w poszczególnych przypadkach. Wyliczona została podstawa opodatkowania i zaliczka do zapłaty podatku dochodowego.

Przykład do dochodów powyżej 120 000,00 zł.

Pan Jan osiągnął przychody w wysokości 300 000,00 zł i koszty uzyskania przychodów 50 000,00 zł. Jaki podatek zapłaci Pan Jan?

Przychód 300 000,00 zł – Koszty uzyskania przychodu

Podstawa opodatkowania 250 000,00 zł

Podatek do zapłaty za dochód do 120 000 zł (12%)

250 000,00 zł x 12 % – kwota wolna od podatku (3 600,00 zł) = 10 800,00 zł

Obliczenia podatku za dochodu ponad 120 000,00 zł (32%)

podstawy podatku 32% = 250 000,00 zł – 120 000,00 zł = 130 000,00 zł

Podatek dla podstawy 32% (130 000,00 zł * 32%) = 41 600,00 zł

Podatek należny do urzędu 12% + nadwyżka ponad 120 000 (10 800,00 zł) + 41 600,00 zł = 52 400,00 zł

Porównanie przykładów Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Przykład 4
Przychód 50 000,00 zł 100 000,00 zł 300 000,00 zł 1 100 000,00 zł
Koszty uzyskania przychodu 20 000,00 zł 20 000,00 zł 50 000,00 zł 200 000,00 zł
Dochód = podstawa opodatkowania 30 000,00 zł 80 000,00 zł 250 000,00 zł 900 000,00 zł
wyliczenie podatku:
     Podatek 12% ((dochód x 12%) – kwota wolna od podatku)                – zł 6 000,00 zł 10 800,00 zł 10 800,00 zł
     Podatek 32% (dochód powyżej 120 000 x 32%) 41 600,00 zł 249 600,00 zł
podatek (podatek 12% + podatek 32%)                – zł 6 000,00 zł 52 400,00 zł 260 400,00 zł

 

Jak wybrać formę opodatkowania:

Zmianę formy opodatkowania można dokonać poprzez pisemne oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo zmianę poprzez formularz CEIDG-1.

Pamiętaj, po osiągnieciu pierwszego przychodu w danym roku, należy zawiadomić urząd skarbowy o sposobie rozliczenia podatku dochodowego. Masz czas do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił przychód albo do końca roku podatkowego (max grudzień). Brak decyzji i poinformowania naczelnika urzędu skarbowego jest jednoznaczny z wyborem opodatkowania według zasad ogólnych.

Zmianę formę opodatkowania możesz dokonać raz w roku podatkowym (w roku 2022 wyjątkowo po zmianie przepisów, wraz z Ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. zwaną Polskim Ładem 2.0, można dokonać zmiany opodatkowania w trakcie roku podatkowego).

Obowiązki ciążące na sposobie rozliczania jako skala podatkowa:

  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów według wzoru i zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub możesz wybrać prowadzenie księgi rachunkowej,
  • Wpłacanie w ciągu roku podatkowego należne zaliczki do urzędu skarbowego,
  • Złożenie zeznania podatkowego po zakończonym roku na druku PIT-36. Zeznanie należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku.

 

Terminy zapłaty podatków

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacasz w okresach miesięcznych do 20-stego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc lub kwartalnie do 20-stego następującego po kwartale.

 

Sposób rozliczania
Miesięczny:
Do 20-stego dnia kolejnego miesiąca
Kwartalny:
Styczeń – Marzec

Kwiecień – Czerwiec

Lipiec – Wrzesień

Październik – Grudzień

Do 20 kwietnia

Do 20 Lipca

Do 20 Października

Do 20 Stycznia

 

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program