Leasing operacyjny czy finansowy – który podatkowo bardziej się opłaca?

29.09.2017

Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z leasingu pojazdów, sprzętu rolniczego, przemysłowego czy komputerów. Zastanawiając się nad taką formą wsparcia biznesu, trzeba spojrzeć na leasing także z punktu widzenia podatkowego. To, jaki leasing wybierzemy, decyduje o podatkach, jakie zapłacimy. Podstawowy podział to leasing operacyjny i finansowy. Przepisy ustawy nie wymieniają dokładnie takich pojęć, ale wyszczególniają, jak mogą wyglądać warunki leasingu w tych dwóch wersjach i na tej podstawie kwalifikują umowę leasingową jako operacyjną lub finansową. Jakie są między nimi różnice, jak wyglądają umowy w każdym z tych leasingów i który bardziej się opłaca podatkowo?

Leasing operacyjny – amortyzacja dla leasingodawcy, koszty dla leasingobiorcy

Leasing operacyjny, inaczej zwany bieżącym, to ta bardziej powszechna forma leasingowa. Polega na tym, że samochód lub drukarka pozostają w majątku leasingodawcy, w związku z czym to on dokonuje u siebie odpisów amortyzacyjnych, a sprzęt tylko przekazuje leasingobiorcy w użytkowanie. Z kolei leasingobiorca wlicza sobie w koszty wszystkie opłaty leasingowe.

Raty leasingowe, czynsz początkowy, prowizje, czy opłaty manipulacyjne w całości stanowią przychód leasingodawcy i jednocześnie koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy. Dodatkowo ten drugi odlicza u siebie koszty użytkowania przedmiotu leasingu. W ten sposób leasingobiorca zmniejsza podstawę opodatkowania i sam podatek jest dla niego niższy. Jedyną opłatą, która w leasingu operacyjnym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu dla leasingobiorcy, jest wykup przedmiotu leasingowanego. Umowa leasingowa operacyjna jest zawierana na okres krótszy niż czas zużycia leasingowanego przedmiotu.

sowa poleca portal

Aby umowa leasingowa została uznana za operacyjną, wedle przepisów podatkowych, musi spełniać następujące warunki:

  • umowa została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
  • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Leasing operacyjny daje większe korzyści podatkowe dla leasingobiorcy, w związku z tym, że może on opłaty leasingowe rozliczyć w kosztach.

Leasing finansowy – amortyzacja i część kosztów dla leasingobiorcy

Leasing finansowy, inaczej zwany kapitałowym, tym różni się od operacyjnego, że leasingobiorca przedmiot leasingu traktuje jako własny środek trwały – i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które są dla niego kosztem. Dodatkowo, kosztem są raty leasingowe, ale tylko w części odsetkowej. Raty w części odsetkowej są przychodem leasingodawcy. Część kapitałowa raty natomiast nie jest ani kosztem dla leasingobiorcy, ani przychodem dla finansującego.

Ponieważ oprócz amortyzacji i kosztu użytkowania leasingowanego sprzętu tylko część raty leasingowej można tu uznać za koszt leasingobiorcy, ta forma leasingowa jest uznawana za mniej korzystną. Są jednak sytuacje, w których warto skusić się na leasing finansowy. Wtedy, kiedy:

  • chcemy odliczyć cały VAT od razu, bo w tym leasingu występuje konieczność zapłacenia z góry całego podatku VAT, podczas gdy w leasingu operacyjnym podatek VAT pobierany jest sukcesywnie od każdej z rat leasingowych i odliczany przez leasingodawcę,
  • chcemy być od początku właścicielem przedmiotu leasingu (istotne np. przy dotacjach),
  • przedmiot leasingu ma inny VAT niż 23% (dotyczy to np. samochodów używanych kupowanych na Fakturę VAT Marża)
  • chcemy spłacić leasing szybciej niż trwa 40% okresu amortyzacji (co przy samochodach wynosi 24 m-ce).

Ta forma leasingu może być także korzystniejsza od leasingu operacyjnego dla firm opodatkowanych ryczałtem. W takiej sytuacji wysokość kosztów nie wpływa na podstawę opodatkowania, a zatem nie ma znaczenia, czy cała, czy tylko część raty jest kosztem leasingobiorcy. Zdarzyć się może też sytuacja, gdy firma leasingowa nie zgodzi się dać nam leasingu operacyjnego i będziemy skazani na finansowy. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy przedmiotu leasingu ma bardzo niską stawkę amortyzacji. Ponieważ stawka wykupu jest pomniejszana o dokonane odpisy amortyzacyjne, w przypadku niskiej amortyzacji, wykup może okazać się dość wysoki. W leasingu finansowym czas trwania umowy jest oznaczony i zbliżony do okresu zużycia rzeczy. Ponadto suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Umowa zawiera także wyraźnie postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu (czyli w czasie oznaczonym, na jaki została zawarta umowa, z wyłączeniem czasu, na który umowa może być przedłużona lub skrócona) dokonuje leasingobiorca.

Zegarek z samochodem

Podsumowując: w leasingu operacyjnym amortyzację odlicza leasingodawca, ale leasingobiorca może wrzucić w koszty uzyskania przychodu swojej firmy całość raty leasingowej, czynsz początkowy, opłaty manipulacyjne. Z tego względu, z punktu widzenia podatkowego, leasing operacyjny jest bardziej korzystny niż finansowy. W leasingu finansowym, leasingobiorca w koszty zalicza jedynie część odsetkową raty leasingowej, ale dokonuje też odpisów amortyzacyjnych. Leasing finansowy opłaca się przy ryczałcie i w przypadku, gdy chcemy odliczyć od razu cały Vat.

SPRAWDŹ OFERTY LEASINGOWE

Michał Bąk

Elivo / Marketing i biznes

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program