Ulgi dla firm i Polski (Nowy) Ład

30.11.2021

Nowy system podatkowy, który zmierza wielkimi krokami, niesie wiele zmian. Zarówno tych jednoznacznie korzystnych (np. podniesienie kwoty wolnej od podatku) jak i dyskusyjnych. W tej publikacji przybliżymy ulgi podatkowe, na jakie może liczyć przedsiębiorca, który rozwija swój biznes.

Ulga na prototyp

Prototypownie i produkcja testowa, próbna może wiązać się ze znacznymi kosztami operacyjnymi lub wydatkami inwestycyjnymi. Przedsiębiorcy, którzy się na nią decydują, ponoszą dodatkowe ryzyka, które nie zawsze zostaną zrównoważone dodatkowymi wpływami. Tymczasem koszt, aby był rozpoznawalny podatkowo, musi mieć związek z przychodem. Dlatego rząd, w ramach Polskiego Ładu, przygotował tarczę fiskalną dla podejmujących to ryzyko firm.

Ulga ta dotyczy rozwiązań innowacyjnych w skali firmy, pozwalających na poszerzenie oferty i zdobycie nowych klientów. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z produkcją próbną oraz wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Ulga jest limitowana kwotą maksymalną, która wynosi nie więcej niż 10% uzyskiwanego dochodu. Ulgę rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym, a na rozliczenie jej przedsiębiorca ma sześć lat.

Koszty kwalifikowane produkcji próbnej to:

 • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli między innymi wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia;
 • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu;

Koszty kwalifikowane wprowadzenia na rynek to:

 • badania, ekspertyzy;
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa;
 • uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót, a także innych obowiązkowych dokumentów lub też oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu oraz użytkowania, jak również koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • badania cyklu życia produktu;
 • systemu weryfikacji technologii środowiskowych;

Przez nowy produkt należy rozumieć to produkt, który powstał skutkiem prowadzonych przez podatnika prac B+R (badania i rozwój).

Ulga na robotyzację

Produkcja w coraz większym stopniu należy do robotów i osiąganej dzięki nim wydajności. W sukurs przedsiębiorcom inwestującym w przemysłowe roboty przychodzi ulga uprawniająca do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na robotyzację. Wartość odliczenia jest limitowana tylko poziomem dochodu, którego nie może w danym roku podatkowym przekroczyć. Tzn. Nie można od dochodu odliczyć więcej, niż jego sumaryczna wartość.

sowa poleca portal

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na zakup nowych:

 • robotów przemysłowych;
 • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych;
 • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, to jest czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
 • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer);
 • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

A także:

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych;
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych;

Ulga na ekspansję

W gospodarce każdego państwa ważny jest pozytywny bilans handlowy wymiany zagranicznej. Dlatego, aby wspierać firmy rozwijające się i eksporterów, rząd przygotował ulgę, polegającą na dodatkowym odliczeniu wydatków poniesionych w związku z ekspansją na nowe rynki zbytu.

Jeżeli przedsiębiorca, w ciągu 2 kolejnych lat, zwiększył przychody ze sprzedaży swoich produktów lub zrealizował sprzedaż nowych produktów, lub też zrealizował sprzedaż na nowym rynku w danym kraju, to przysługuje mu prawo do odliczenia kosztów związanych z ekspansją.

Do wydatków kwalifikowany należą koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, w tym zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Maksymalnie można odliczyć rocznie kwotę do 1 mln zł. Wartość odliczenia nie może przekraczać wytworzonego w ten sposób dochodu. Prawo do ulgi przysługuje w okresie do 6 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym poniesiono wymienione wydatki lub roku, w którym uzyskał prawo do odliczenia.

ulgi dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Promowana jest także działalność badawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw. Ulga przysługuje niezależnie od tego, czy pracownik jest na etacie, czy umowie cywilno-prawnej, czy też zawarta jest z nim umowa o przeniesienie praw autorskich. Jedynym warunkiem jest, aby co najmniej połowa jego czasu pracy była przeznaczona na działalność badawczo-rozwojową. Czas pracy w związku z tym musi być ewidencjonowany.

Przedsiębiorcy korzystają z niej poprzez możliwość odliczenia kwot ulgi od zaliczek odprowadzanych na podatek od wynagrodzeń pracowników prowadzących działania B+R, a którzy nie mogły odliczyć tego w swoim zeznaniu rocznym, ponieważ ponieśli stratę, lub wysokość ulgi przekraczała poziom dochodu.

Wysokość ulgi jest wyliczana jako iloczyn adekwatnej stawki podatkowej oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych.

IP Box w Polskim Ładzie i ulga B+R

Zdecydowanym plusem jest połączenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz IP Box. Od nowego roku przedsiębiorca będzie mógł stosować obie te ulgi jednocześnie. Ulga B+R daje prawo odliczenia od dochodu wydatków związanych z działalnością rozwojową wskazanych w ustawie o PIT i o CIT jako kwalifikowane. Polski Ład przynosi zwiększenie kosztów odliczenia o 200% dla podatników mających status centrum badawczo rozwojowego oraz pozostałych podatników, którzy ponoszą koszty kwalifikowane związane z zatrudnieniem kadr do działalności B+R.

Ulga IP Box daje prawo do preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów pochodzących z praw własności intelektualnej (np. wzory przemysłowe, patenty, prawa autorskie), które zostały wytworzone lub ulepszone w ramach działań innowacyjnych przedsiębiorcy.

Podsumowanie

Łatwo zauważyć, że “oczkiem w głowie” Polskiego Ładu jest wsparcie przedsiębiorstw ekspansywnych i innowacyjnych. Jest to niewątpliwy plus całego pakietu, lecz jak każda moneta i ta ma swój rewers. Liczne ulgi oznaczają coraz większą komplikację systemu podatkowego, ochrona przed nadużyciami może oznaczać większy nakład pracy służb skarbowych, a całość może mieć charakter miejscami uznaniowy. Najważniejszym testem będzie jednak skuteczność rozwiązań. Czy przyniosą nam oczekiwany rozwój gospodarczy? Dowiemy się za jakiś czas.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program