Oświadczenie o pominięciu faktur – co to jest? Wzór

28.02.2023

Oświadczenie o pominięciu faktur to dokument, potwierdzający to, że strony transakcji wspólnie doszły do porozumienia, że wystawienie faktury się nie odbędzie.

Oświadczenie wystawia się wtedy, gdy strony nie mogą lub nie chcą wystawić faktury. To oświadczenie najczęściej zawiera dane dotyczące transakcji, takie jak:

  • data,
  • kwota 
  • strony transakcji, 
  • podpis obu stron.

Oświadczenie o pominięciu faktur może być wykorzystywane do celów podatkowych lub rejestracyjnych.

Poniżej przedstawiamy wzór takiego oświadczenia:

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………. (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania) oświadczam, że w związku z transakcją dokonaną dnia …………………….. (data) nie wystawiłem/am i nie otrzymałem/am faktury.

Oświadczam, że transakcja została dokonana po ustaleniu kwoty i że strony zgodziły się, że nie będzie wystawionej faktury.

Data:                                                                               

Podpis: ________________________________

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program