Metoda Kasowa w podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym

04.07.2017

Metoda kasowa jest jedną z form rozliczania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, tj. podatku VAT. Metoda ta podlega tym, że podatek VAT odprowadzasz dopiero wtedy, gdy Twój kontrahent ureguluje część bądź całość płatności za wykonaną przez Ciebie usługę lub dostarczony towar. Metoda kasowa w podatku dochodowym nazywana jest inaczej metodą uproszczoną, która jest bardzo przejrzysta dla osób, które dopiero zaczynają prowadzić działalność gospodarczą.

Dla kogo metoda kasowa?

Niestety z metody kasowej nie może skorzystać każdy. Przeznaczona jest ona dla tzw. „małych podatników”. „Małym podatnikiem” jest przedsiębiorca, u którego w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro. Limit ten przeliczasz po kursie z pierwszego dnia roboczego miesiąca października poprzedniego roku podatkowego. Czyli do przeliczenia limitu na 2017 rok bierzesz pod uwagę średni kurs NBP z 3 października 2016 roku, co daje nam 5 157 000 zł (po zaokrągleniu do 1000, wraz z kwotą podatku VAT). I jeśli wartość sprzedaży w 2016 roku nie przekroczyła u Ciebie powyższego limitu to jesteś „małym podatnikiem” i możesz skorzystać z metody kasowej w podatku VAT. Pod warunkiem, że jesteś podatnikiem rozliczającym się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Decydując się na wybór metody kasowej w podatku dochodowym musisz tę metodę stosować do końca roku podatkowego. Dopiero po zakończonym roku podatkowym możesz zmienić metodę na memoriałową, która jest trudniejsza w rozliczaniu.

Jak wybrać metodę kasową?

Metodę kasową w podatku VAT wybierasz poprzez złożenie we właściwym, wg miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Jeżeli już jesteś płatnikiem podatku VAT i decydujesz się w późniejszym terminie na rozliczanie tego podatku metodą kasową to składamy VATR w trybie aktualizacji. Metodę rozliczania podatku VAT możesz zmienić nawet w trakcie roku podatkowego. Zgłoszenie składasz do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego chcesz stosować metodę kasową. Należy mieć na uwadze, że metodą kasową musisz rozliczać swoją firmę przez rok od zmiany. Dopiero po roku możesz powrócić do zwykłej metody rozliczania podatku VAT również składając deklarację VAT-R w trybie aktualizacji. Wybór metody kasowej z góry narzuca rozliczanie podatku VAT za okresy kwartalne, a nie miesięczne. Od 2017 roku zniesiono kwartalną metodę rozliczania podatku VAT przez okres 12 miesięcy od rejestracji, jednakże tylko „mali podatnicy” zachowali ten przywilej przy wyborze metody kasowej.

W podatku dochodowym wyboru metody kasowej nie dokonuje się na żadnym określonym druku. Wybór ten należy tylko i wyłącznie do podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów. Raz wybraną metodę należy stosować do końca roku podatkowego.

Metoda kasowa w podatku dochodowym.

Jak zostało wspomniane powyżej metodę kasową wybierasz sam i zaczynasz stosować od rozpoczęcia działalności gospodarczej lub od nowego roku podatkowego. Metoda kasowa w podatku dochodowym zwana jest inaczej metodą uproszczoną. Przejawia się ona jedynie w rozliczeniu kosztów. Różni się ona od drugiej metody, memoriałowej, tym, że wydatki są uznawane za koszt uzyskania przychodu w momencie powstania tego kosztu. Datą powstania kosztu jest co do zasady data wystawienia dokumentu, tj. np. faktury VAT, i w takiej dacie dokonujemy księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W odróżnieniu od metody memoriałowej podatnik nie musi przyporządkowywać kosztu do okresu, którego te koszty dotyczą. Jest to duże uproszczenie np. w księgowaniu polisy ubezpieczeniowej, która zwyczajowo dotyczy dwóch lat podatkowych lub opłaty za abonament telefoniczny, gdzie często zdarza się, że abonament i rozmowy telefoniczne dotyczą różnych okresów. Są wyjątki w kosztach, których rozliczać metodą kasową nie można, są to m.in. składki ZUS oraz wynagrodzenia, które księgujemy pod datą faktycznej zapłaty.

Kalkulator i notatka o podatku

Metoda kasowa w podatku VAT.

 

Metodę kasową w podatku VAT reguluje art. 21 ustawy o VAT. Jest ona rozwiązaniem nieco trudniejszym, ale zarazem korzystniejszym dla Ciebie. Przy tej metodzie musisz zwrócić uwagę przede wszystkim na datę otrzymania płatności, ale również na datę opłacenia przez Ciebie kosztów, ponieważ to wtedy powstaje obowiązek podatkowy rozliczenia podatku VAT. Dużym plusem jest to, że z jednej strony podatek VAT należny (od faktur sprzedaży) odprowadzasz do Urzędu Skarbowego dopiero kiedy otrzymasz część lub całość zapłaty za swoje faktury, ale z drugiej strony tak samo rozliczasz koszty, tj. podatek VAT naliczony (z faktur zakupu) masz prawo odliczyć wtedy kiedy sam zapłacisz część lub całość kwoty za fakturę. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, kto jest odbiorcą Twoich usług lub nabywcą towarów. Jeśli dokonujesz sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT to podatek należny odprowadzasz w momencie otrzymania części lub całości zapłaty. Natomiast w przypadku, gdy odbiorcą Twoich usług jest podmiot zwolniony z podatku VAT lub osoba prywatna to podatek należny odprowadzasz również w momencie otrzymania części lub całości zapłaty, ale nie później jak 180-go dnia od momentu zakończenia usługi lub wydania towaru. Tutaj należy już skrupulatnie pilnować terminu zapłaty. Podsumowując rozliczanie metodą kasową podatku VAT jest dobrym rozwiązaniem dla początkujących przedsiębiorców, którzy mają problemy ze ściągalnością swoich należności, ale też dla tych, którzy mają długie terminy płatności.

sowa poleca portal

Ważnym elementem metody kasowej w podatku VAT oraz obowiązkiem podatnika jest to, aby na fakturach sprzedaży umieszczać informację „metoda kasowa”.

Metoda kasowa w praktyce:

 

Jesteś podatnikiem podatku VAT w „metodzie kasowej” i wykonałeś w marcu 2017 roku usługę, za którą wystawiłeś fakturę w dniu 30.03.2017. Termin płatności na fakturze to 7 dni.

  1. Podatek dochodowy rozliczasz w marcu – tak jak wskazuje na to data wykonania usługi.
  2. Podatek VAT rozliczasz w tym miesiącu, kiedy nastąpiła zapłata:

a. jeśli kontrahent uregulował płatność dla Ciebie do końca marca 2017 to wtedy podatek VAT wykazujesz w deklaracji za I kwartał 2017 roku,

b. jeśli kontrahent zapłacił zgodnie z terminem wykazanym na fakturze czyli 6 kwietnia 2017 to wtedy podatek VAT wykazujesz dopiero w deklaracji za II kwartał 2017 roku,

c. jeśli natomiast kontrahent zapłaci część kwoty za fakturę jeszcze w marcu 2017 a pozostałą część 6 kwietnia 2017 to jedną część wykazujesz w deklaracji za I kwartał 2017 a pozostałą część w deklaracji za II kwartał 2017.

Analogicznie postępujesz przy rozliczaniu podatku VAT od kosztów swojej firmy. Dany koszt umieszczasz w deklaracji VAT za okres kiedy dokonałeś za ten koszt zapłaty.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program