Kody GTU – najważniejsze zmiany w JPK_VAT

30.10.2020

Nowy JPK_VAT od 1 października 2020

Od 1 października 2020 wchodzą w życie nowe rozwiązania dotyczące deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K w formie JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub JPK_V7K (rozliczenie kwartalne). Ustawodawca dokonał połączenia składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji podatkowych VAT-7/VAT-7K. Co za tym idzie, nowe pliki JPK obejmujące część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT, czynni za okresy od 1 października 2020 r.

sowa poleca portal

Oznacza to, że deklaracja VAT-7 za wrzesień lub odpowiednio VAT-7K składana za kwartał III do 25 października, jest ostatnią rozliczeniową deklaracją przesyłaną do Urzędu Skarbowego.

Nowy JPK_VAT w praktyce

1. JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba, że 25. dzień miesiąca jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, wtedy termin przechodzi na następny dzień roboczy).

2. Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
• JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie:
◦ JPK_VAT za październik 2020 – do 25 listopada 2020,
◦ JPK_VAT za listopad 2020 – do 28 grudnia 2020,
◦ JPK_VAT za grudzień 2020 – do 25 stycznia 2021.
• JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie:
◦ JPK_VAT tylko część ewidencyjną za październik 2020 – do 25 listopada 2020,
◦ JPK_VAT tylko część ewidencyjną za listopad 2020 – do 28 grudnia 2020,
◦ JPK_VAT część ewidencyjną za grudzień 2020 oraz część deklaracyjną za październik, listopad,
grudzień – do 25 stycznia 2021.

3. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

4. JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:
• podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
• profilem zaufanym,
• danymi autoryzującymi.

5. Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

GTU – najważniejsza ze zmian?

Jedną z wprowadzonych zmian w najnowszej strukturze JPK jest obowiązek stosowania oznaczenia „GTU” dla faktur sprzedaży. GTU to skrót od nazwy „grupy towarów i usług” określanych przez zakres 13 kodów. Stosowanie kodów GTU to obowiązek czynnych podatników VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług wymagających tego oznaczenia. Przedsiębiorcy sprzedający towary i usługi spoza poniższej listy, nie muszą stosować kodów GTU i pozostawiają to pole w nowym JPK puste.

Jakich towarów i usług dotyczą kody GTU?

 

Kod GTU

Czego dotyczy?

GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT.

 

GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15.
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 

Pobierz listę kodów GTU ze szczegółowym opisem (wykaz towarów i usług).

GTU – jak dodać je do faktury?

Dodanie kodu GTU do faktury jest bardzo proste. W faktura.pl wystarczy, że włączysz funkcję „GTU” w „opcjach faktury”. Następnie wybierz odpowiedni kod z listy rozwijanej. Pamiętaj, że kod GTU odpowiada pozycji na fakturze, jeżeli więc wystawiasz faktury z większą ilością pozycji, kody GTU dla poszczególnych mogą się różnić.

Faktura.pl

W celu zmniejszenia ryzyka pomyłki podczas wystawiania faktur, warto zdefiniować kody GTU dla towarów, które sprzedajesz lub usług świadczonych przez Twoją firmę, w zakładce „Produkty”. Dzięki temu raz przyporządkowane kody GTU, znajdą się przy nich za każdym razem, gdy będziesz wystawiać fakturę. Aby to zrobić przejdź do zakładki „Produkty” w menu, zdefiniuj Nazwę, Cenę, Stawkę VAT, oraz właśnie kod GTU. Dzięki temu możesz być pewien, że kod GTU na Twoich fakturach sprzedaży za każdym razem będzie poprawny.

Faktura.pl

 

Zobacz, jak łatwo możesz dodać kody GTU do swoich faktur!

ZALOGUJ SIĘ

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program