IP Box w Polskim Ładzie

18.11.2021

Technologie informatyczne (IT) wciąż pozostają najszybciej rozwijającą się dziedziną gospodarki. Zawdzięczamy im niemal wszystko, co nas współcześnie otacza. IT stanowi o kształcie miejsce pracy, sposobie komunikacji, a nawet wypoczynku. Państwa na całym świecie konkurują o względy branży, przygotowując m.in. interesujące propozycje podatkowe. Takim właśnie rozwiązaniem jest IP Box.

IP Box — co to jest?

IP Box (ang. IP — intellectual property, własność intelektualna) to rozwiązanie prawne, polegające na ustanowieniu preferencji podatkowych dla przedsiębiorców, którzy inwestują w innowację, w badania i rozwój. Zasadą IP Box jest rozpoznanie katalogu dochodów kwalifikowanych oraz objęcie ich specjalną ulgą podatkową, obniżającą realne opodatkowanie nawet do 5%.

Do dochodów kwalifikowanych należą następujące prawa własności intelektualnej (IP):

 • patent;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 • autorskie prawo do programu komputerowego;

IP Box — jak to działa?

Celem skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej niezbędne jest faktyczne prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju, celem stworzenia kwalifikowanego IP. Działanie to musi wiązać się z rzeczywiście poniesionymi nakładami i być ewidencjonowane w prowadzonym do tego celu zestawieniu przychodowo-kosztowym.

Niezbędnym kryterium jest twórczy charakter przedsięwzięcia. Zgodnie z definicją ustawową są to badania naukowe lub prace rozwojowe. Należy przez to rozumieć wysiłki zmierzające do zgromadzenia lub powiększenia zasobu wiedzy, która posłuży do wytworzenia nowych rozwiązań w danym przedsiębiorstwie.

Drugim niezbędnym elementem jest fakt poniesienia rzeczywistych nakładów. Uwzględnia się zarówno koszty wewnętrzne jak i zewnętrzne, wyszczególniając ewentualny zakup od podmiotów powiązanych i obcych.

IP Box w Polskim Ładzie

IP Box — jak to wyliczyć?

Celem ustalenia wysokości preferencyjnego opodatkowania należy wpierw zidentyfikować przychody, generowane przez kwalifikowane IP.

Są to:

 • opłaty uzyskane z tytułu licencjonowania IP;
 • należności ze sprzedaży kwalifikowanego IP;
 • części przychodu ze sprzedaży produktów lub usług, którego IP jest składnikiem (np. sprzedaż urządzenia, które wykorzystuje określone rozwiązanie technologiczne);
 • odszkodowania za naruszenie kwalifikowanych praw własności intelektualnej;

Do ustalenia wysokości opodatkowania niezbędne jest nie tylko uwzględnienie rzeczywistych kosztów, jaki poniósł przedsiębiorca, ale także kalkulacja wskaźnika “nexus”. Wskaźnik ten posłuży jako mnożnik dochodu, a wylicza się go w sposób następujący:

Nexus = [(a + b) x 1,3] / (a + b + c + d)

gdzie:

a – poniesiony koszt własny działalności B+R, dotyczący danego IP;

b – koszt wynikający z nabycia wyników prac B+R, dotyczący danego IP, od podmiotu niepowiązanego;

c – koszt wynikający z nabycia wyników prac B+R, dotyczący danego IP, od podmiotu powiązanego;

d – koszt nabycia kwalifikowanego IP.

Wskaźnik nexus może przyjmować maksymalne wartości od 0 (zero) do 1 (jeden). Jeśli wynik kalkulacji będzie powyżej górnej wartości, podlega zaokrągleniu w dół, do jedynki.

Wysokość dochodu kwalifikowanego do opodatkowania preferencyjną stawką 5% w podatku dochodowym określa się mnożąc dochód z IP przez wskaźnik nexus.

IP Box w praktyce

Jak łatwo zauważyć, mechanizm kalkulacji wskaźnika nexus preferuje podatników, którzy samodzielnie wytworzyli kwalifikowane IP lub przetworzyli efekty cudzej pracy do swoich potrzeb. Zakup gotowego rozwiązania B+R obniża wynik kalkulacji i wartość wskaźnika.

Obliczenie podatku dochodowego wg stawki preferencyjnej następuje na koniec roku podatkowego. Oznacza to, że przedsiębiorca płaci comiesięczne zaliczki na podatek wg przyjętego sposobu opodatkowania (na zasadach ogólnych lub jako podatek liniowy), a stawka preferencyjna znajduje uwzględnienie w sprawozdaniu końcowym.

sowa poleca portal

Wyjątkiem od tej zasady są przedsiębiorcy, których IP są wykorzystywane do przeciwdziałania Covid-19.

Preferencyjna stawka podatku dochodowego nie ma zastosowania do podatników, którzy rozliczają się z Fiskusem na zasadach ryczałtu.

IP Box i Polski Ład

Propozycje Ministerstwa Finansów zasadniczo nie prowadzą do zmian w samym obszarze IP Box. Zmierzają natomiast do powiązania tego rozwiązania z uprawnieniem do ulgi na działalność B+R. Obecnie podatnik korzystający z ulgi nie jest uprawniony do rozpoznania kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodów do stawki preferencyjnej 5%. W planach Ministerstwa jest możliwość odliczenia przez podatnika kosztów kwalifikowanych od dochodu.

Propozycja wygląda bardzo ciekawie i stanowi pewnego rodzaju spójny łącznik pomiędzy faktem ponoszenia kosztów kwalifikowanych i korzystaniem z ulg. Jaką formułę ostatecznie to rozwiązanie przybierze dowiemy się najpóźniej 30 listopada, bo wtedy mija ustawowy termin przedłożenia ustawy budżetowej.

Jeżeli ten artykuł był pomocny, pomyśl jak pomocny jest nasz program